تبلیغات
وبلاگ سرگرمی داغ - موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن

پرسیدم:  چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

جواب داد: گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،
با اعتماد، زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو..
ایمان را نگهدار و  ترس را به گوشه ای انداز .

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن

شک هایت را باور نکن و  هیچگاه به باورهایت شک نکن.
زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید

مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر

مهم نیست شیر باشی یا آهو، مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی
کوچک باش و عاشق.. که عشق میداند آئین بزرگ کردنت را

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن               

فرقى نمی کند گودال آب کوچکى باشى یا دریاى بیکران... زلال که باشى، آسمان در توست

نلسون ماندلا